Информация за защита на данните

Статус: 01.07.2021

В следващата информация относно защитата на данни РАПИД КБ ЕООД („CLAAS Partner“) информира за обработването на Вашите данни на този уебсайт.

A. Обща информация за защита на данните

I. Име и данни за контакт на отговорното лице

Отговорният орган е:

Комисия за защита на лични данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

II. Данни за контакт на пълномощника по въпросите за защитата на личните данни

С пълномощника по въпросите за защитата на личните данни можете да се свържете както следва:

РАПИД КБ ЕООД
Нели Славова
Околовръстен път N: 143
София 1407
E-Mail: rapid.office@rapidkb.com

III. Срок на съхранение

Съхраняваме Вашите лични данни само дотогава, докато това съхранение е необходимо за осъществяване на целта на тяхното събиране или обработване. Доколкото е необходимо, съхраняваме Вашите данни за периода на деловите отношения. Този период обхваща по-конкретно подготовката и изпълнението на договора.

Освен това съхраняваме Вашите лични данни, ако и доколкото това е необходимо за изпълнение на договорни или законови задължения. Обработваме Вашите данни, за да изпълним търговски или данъчни задължения по удостоверяване и съхраняване.

Ако данните не са необходими повече за изпълнението на търговските или законови задължения, те се заличават редовно, освен ако Вие не сте дали съгласие за обработване на Вашите данни и/или по-нататъшното им обработване е необходимо на базата на нашите легитимни интереси, напр. за възстановяване на клиенти, за защита срещу правни претенции при правни спорове. При обработването на данни за защита срещу правни претенции в правни спорове срокът на съхранение се съобразява и с законовите срокове на давност (напр. според гражданското право и правото за отговорността на производителя). В такъв случай обработването се ограничава, т.е. ограничава се до необходимия за целта минимум и се блокира за други цели. Горепосоченото не важи, ако в Специалната информации за защитата на данни е описано нещо различно.

IV. Категории получатели

 • Внимателно подбрани доставчици на услуги. Достъп до данните получават упълномощени от нас доставчици на услуги, които ни съдействат в осъществяването на деловите отношения. Това са компании в категориите: хостинг доставчици, управление на данни, SaaS, имейл услуги, ИТ услуги (напр. техническо обслужване и поддръжка, миграция на данни), консултинг, доставчици на услуги в рамките на първо, второ и трето ниво на поддръжка, кол центрове, управление на клиенти, книжен пазар, маркетинг, медийна техника, телекомуникация, управление на връзки с клиенти и управление на продажби, доставчици на услуги за проследяване, уеб агенции, услуги по съответствие, услуги по изхвърляне (напр. унищожаване на документи), компании, които извършват за нас анализи, доставчици на услуги за финансово управление, услуги по изпращане и логистика, печатни услуги, доставчици на технологични услуги (напр. за хардуер и аксесоари). Другите категории доставчици на услуги, които евентуално се използват, ще намерите в специалната информация за защита на данните.
 • Предоставяне на трети лица. Ние също така предоставяме Вашите данни на трети лица, ако това действие е разрешено от законови или договорни разпоредби и/или от Вас самите. При това условие данните могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели: Държавни органи и институции (напр. прокуратура, полиция, данъчна служба, надзорен орган по защита на данните) за изпълнение на официални запитвания, ако това е във Ваш интерес или ако сме задължени по закон. Правно основание - чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. f или c от ОРЗД.
 • Предавания на данни на дружества в концерна на групата CLAAS.Ние предаваме Вашите данни на дружествата в концерна на групата CLAAS или им осигуряваме достъп до Вашите данни, доколкото това е необходимо за защита на нашия легитимен интерес или на легитимния интерес на трети лица. Правно основание е чл.6, ал.1, изр.1, буква „f‟ от ОРЗД. Доколкото това е необходимо за подготовката на договор по Ваша инициатива, респ. изпълнението на договорните задължения или се извършва с Вашето съгласие, правно основание е чл. 6, ал.1, изр.1, буква „b‟ от ОРЗД, респ. чл.6, ал.1, изр.1, буква „a‟ от ОРЗД. Доколкото ние имаме законно право да го направим, правното основание произтича от чл.6, ал.1, изр.1, буква „c‟ от ОРЗД. За предаване на трети лица извън тези случаи ние препращаме към специалните информации относно защитата на данни.

 • Трети страни, с които имаме делови отношения. Ако е необходимо за подготовката на договор или за изпълнение на договорни задължения, или ако се осъществява с Ваше съгласие, правното основание е чл. 6 ал. 1 изр. 1, подт. b от ОРЗД или чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. a от ОРЗД. Ако сме задължени по закон, правното основание произтича от чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. c от ОРЗД.

V. Предоставяне на данни на трети страни

В случай че предоставяме Ваши лични данни самостоятелно или чрез доставчици на услуги в страни извън Европейския съюз, ние спазваме специфичните изисквания на чл. 44 и сл. от ОРЗД, като задължаваме и нашите доставчици на услуги да ги спазват. Ето защо ние ще предоставяме Вашите лични данни в страни извън ЕС само при условията на гарантираното от ОРЗД ниво на защита. По-конкретно това ниво на защита се гарантира от решение на Европейската комисия относно адекватността или от подходящи гаранции съгласно чл. 46 от ОРЗД.

Предоставяме данни на трети страни (страни извън ЕС или Европейското икономическо пространство – ЕИП), ако напр.

 • те са необходими за изпълнение на договор, по който сте страна, или за изпълнение на Ваши запитвания.
 • е необходимо за защита на нашите легитимни интереси.
 • е предписано от закона или Вие сте дали съгласие.
 • това се извършва в рамките на обработване на поръчки при включване на доставчици на услуги.

Доколкото за съответната страна няма решение на Европейската комисия относно нивото на защита на данните, адекватно на европейските изисквания за защита на данните, чрез съответните договори гарантираме, че Вашите права и свободи ще бъдат защитени по подходящ начин. Подобно споразумяване гарантира, че получателят на данните разполага с подходящо ниво на защита на данни, по-конкретно чрез споразумяване на т.нар. общи договорни клаузи на ЕС с получателя. Ако това не е така, можем да предоставяме данни и въз основа на Ваше изрично съгласие. По всяко време можете да оттеглите Вашето съгласие с бъдещо действие, виж раздел A.VII. По-подробна информация ще Ви предоставим при поискване на посочените по-горе данни за контакт.

Когато обработката на данни от получатели без адекватно ниво на защита на данните се основава единствено на Вашето съгласие, напомняме, че съществуват следните рискове: Възможно е да не съществуват достатъчно разпоредби, с които да защитите достатъчно добре Вашите лични данни, да няма надзорен орган по защита на данните, прилагането на Вашите права като субект на данни да е затруднено или да не се зачита, да няма контрол върху по-нататъшното обработване и предаване на Вашите данни на трети лица.

Допълнителна информация ще намерите в специалната информация за защита на данните.

VI. Задължение за предоставяне на лични данни

Ако в Специалните информации за защитата на данни е регламентирано нещо различно, Вие не сте задължени нито по закон, нито съгласно договора да предоставите Вашите данни.

VII. Права на субекта на данни

Съгласно чл. 15 от ОРЗД имате право да получавате информация за съхраняваните за Вас лични данни. В случай че са обработени неверни лични данни, съгласно чл. 16 от ОРЗД имате право на корекция. Ако са налице законови условия, имате право да изискате заличаване или ограничаване на обработването, както и да обжалвате обработването на данни (чл. 17, 18 и 21 от ОРЗД). Съгласно чл. 20 от ОРЗД имате право да поискате преносимост на данните за данни, които се обработват автоматизирано въз основа на Ваше съгласие или на сключен договор с Вас.

Информация относно Вашето право на обжалване съгласно чл. 21 от ОРЗД

1. Имате правото от съображения, които се получават от Вашето особено положение, да подадете възражение по всяко време срещу обработването на съответните лични данни, което се извършва на основание чл.6, ал.1, изр. 1, буква „f‟ от ОРЗД (обработване на данни на основание на преценката на интересите).

Ако подадете възражение, партньорът на CLAAS няма да обработва повече Вашите лични данни, освен ако партньорът на CLAAS може да докаже задължителни основателни причини за обработването им, които стоят над Вашите интереси, права и свободи, или обработването служи за утвърждаване, упражняване или защита на законни претенции.

2. Партньорът на CLAAS обработва Вашите лични данни, за да ги използва за пряка реклама. Вие имате право да подадете възражение по всяко време срещу обработването на съответните Ваши данни за целта на реклама от този тип.

Възражението може да се направи неофициално и би трябвало да се адресира до:

kzld@cpdp.bg

Право да оттеглите съгласието си по чл. 7, ал. 3 от ОРЗД

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни, имате право да го оттеглите по всяко време. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването, извършено въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето му.

Отказът може да се направи неофициално. Можете да се обърнете към посочените в раздел A.I. данни за контакт. Ако партньор на CLAAS предостави други възможности за утвърждаване на отказа (напр. линк за отписване във всеки имейл с бюлетин), ще бъдете информирани в Специалните информации за защитата на данни.

Можете да предявите Вашите права към партньор на CLAAS чрез данните за контакт, посочени в раздел A. I.

Ако смятате, че обработването на лични данни нарушава определено право на защита на данните, можете да обжалвате пред избран от Вас надзорен орган по защита на данните. (чл. 77 от ОРЗД).

Естествено можете да се оплачете и по всяко време на пълномощника по въпросите за защитата на личните данни на партньора (kzld@cpdp.bg).

Ако отстоявате Вашите права за защитата на данни като засегнати лица, ние ще обработим Вашите данни за изпълнението на нашите правни задължения съгласно чл.6, ал.1, изр.1, буква „c‟ от ОРЗД във връзка с чл.15-22, 12, ал.3-6 от ОРЗД, както чл.7, ал.3 от ОРЗД. Това включва обработването на Вашите данни за целта на еднозначното идентифициране на засегнато от обработването на данните лице, изискването на допълнителни информации за потвърждаване на идентичността. Това правим въз основа на нашето юридическо задължение по чл.12, ал.6 от ОРЗД. Това включва предаването на получателите на данните в смисъла на чл.19 от ОРЗД, доколкото са засегнати заявления за корекция на данните, заличаване или ограничаване на обработката (чл.16, 17, ал.1, 18 от ОРЗД) и комуникацията в тази връзка на тези получатели (чл.19 от ОРЗД) и на Вас като засегнато лице (чл.12 от ОРЗД).

B. Предоставяне на Специална информация за защитата на данни на нашия уебсайт за обществеността

I. Предоставяне на нашия уебсайт за обществеността

При използване на уебсайта само за информация, т.е. ако не се регистрирате или партньори на CLAAS предават други информации (напр. чрез формуляра за контакт) партньор на CLAAS събира само личните данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Събирането на данни е технически необходимо, за да можем да Ви покажем уебсайта. Правно основание е чл.6, ал.1, изр.1, буква ”b‟ от ОРЗД. Съхранение в регистрационни файлове след Вашето посещение на сайта се изисква, за да се гарантират функционалната годност на уебсайта и сигурността на информационно-техническите системи. Правно основание за обработването на данни е чл.6, ал.1, изр.1, буква „f‟ от ОРЗД. Вие можете да възразите на обработване на данни, базиращо се на легитимния интерес по всяко време с действие за в бъдеще, срвн. раздел A.VII. В горепосочените цели е и нашият легитимен интерес от обработването на данни.

При посещението на уебсайта се събират следните категории данни: Данни за ползване и данни за трафик, технически данни от документацията и данни от протоколи, напр.

 • Дата и точно време на достъпа
 • Разлика на времевата зона спрямо средно гринуичко време (GMT)
 • IP адрес
 • Име на хост на компютъра за достъп
 • Уебсайт, от който е извикан уебсайтът
 • Уебсайт, който е извикан чрез уебсайта (съдържание на искането)
 • Посетени страници на уебсайта
 • Съобщение, дали извикването е било успешно
 • Прехвърлен обем данни
 • Информации относно типа браузър, език и използваната версия
 • Операционна система

Данните се заличават веднага щом не са повече необходими за постигането на целта, за която са събрани. При предоставянето на уебсайта случаят е такъв, когато съответната сесия е приключена. В случай на съхранение на данните в регистрационни файлове случаят е такъв след най-късно 30 дни. Съхранение на данните заедно с други лични Ваши данни не се извършва.

За показване на външни съдържания на нашия уебсайт (напр. включване на IFRAME за показване на каталога CLAAS Collection) предаваме Вашите горепосочени лични данни на трети лица (напр. дружества от група CLAAS). Правно основание е чл.6, ал.1, изр.1, буква „f‟ от ОРЗД. Нашият легитимен интерес се изразява в това нашият уебсайт да се оформя за Вас по-интересно и по-удобно като ползвател. На обработване на данни, базиращо се на легитимния интерес Вие можете да възразите по всяко време с действие за в бъдеще, срвн. Р. VI.

II. Използване на услуги (напр. бисквитки, инструменти за анализ и ремаркетинг)

На този уебсайт CLAAS използва услуги (напр. бисквитки, инструменти за анализ и ремаркетинг). С помощта на тези услуги CLAAS запаметява информация на Вашето крайно устройство (напр. във Вашия браузър) и/или получава достъп до информация, която е запаметена вече на Вашето крайно устройство. Тази информация може да бъде както лична, така и неперсонализирана. При необходимост след запаметяването, респ. достъпа, следва последваща обработка на лични данни съгласно избраната от Вас категория.

CLAAS използва следните услуги в следните категории:

Ако използването на услугите (т.е. запаметяването на информация на Вашето крайно устройство и/или получаване на достъп до информация, която е запаметена на Вашето крайно устройство) е технически необходимо, правното основание е § 25, ал. 2 на TTDSG (Закон за защита на телекомуникационните телемедийни данни) във връзка с чл. 6, ал. 1, изр. 1, букви b, c, f на DSGVO (Общ регламент относно защита на данните). Тази информация може да бъде както лична, така и неперсонализирана. Ако след запаметяването, респ. достъпа следва обработване на отнасящи се до Вас лични данни, ние ще ги обработваме, доколкото е възможно

 • изпълнението на договор, по който сте страна (чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. b от ОРЗД), или
 • който се изисква по закон (чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. c от ОРЗД)
 • за защитаване на нашите законни интереси (чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. f от ОРЗД).

По всяко време можете да възразите с бъдещо действие срещу обработване на данни, основано на законен интерес, виж раздел A. VII. Имате възможност да изтривате бисквитки чрез настройките на браузера.

Правно основание за използването на услугите от категориите Статистически анализ, Маркетинг, Допълнителни функции е § 15, ал.3, от TMG, базиращ се на Вашето съгласие. Обработваме съответните Ваши лични данни, обработваме ги въз основа на чл.6, ал.1, изр.1, буква „a‟ от ОРЗД, базиращо се на Вашето съгласие. Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие, срвн. раздел A.VII. Чрез „Промяна на настройките за защитата на данни“ Вие можете да извършите тези промени.

Вашето съгласие има срок на валидност 6 (шест) месеца. След това ние отново ще Ви помолим за Вашето съгласие. Ние отново ще Ви помолим за Вашето съгласие чрез показване на банера с бисквитки, когато се добавят нови услуги на този уебсайт или ако услугите се променят така, че ни е необходимо отново съгласие, за да можете да продължите да използвате услугите (напр. при промени на целта).

Моля обърнете внимание, че индивидуалните настройки на Вашия браузър евент. могат да доведат дотам, че Вашите настройки (напр. Вашето съгласие) не може да се съхраняват дългосрочно и ние Ви молим при всяко посещение на нашия сайт отново за Вашето съгласие.

C. Специална информация за защитата на данни обработване на (общи) искания и жалби и комуникация в тази връзка (напр. запитване на информации, поръчка или поддръжка, молба за отговор по телефона).

Вие имате възможност да се свържете с партньор на CLAAS чрез посочените на този уебсайт данни за контакт или предоставения на уебсайта формуляр за контакт. Ние обработваме съответните Ваши лични данни, за да обработим Вашата молба, да можем да Ви изпратим отговор или да проследим жалба.

Това се основава на нашия легитимен интерес съгласно чл.6, ал.1, буква „f‟ от ОРЗД по обработването на отправените от Вас молби и за развитието и проследяване на жалби, както за комуникацията с клиенти и заинтересовани лица. По всяко време имате право да възразите на обработването на данни, срвн. раздел A.VII. В случай, че обработването на данни служи на подготовката на договорните отношения, се основава на обработването съгл. чл.6, ал.1, изр.1, буква „b‟ от ОРЗД.

Необходимите данни за отговора на установения Ваш контакт са обозначени със звездичка (*) като задължителни данни. Освен това Вие можете да ни предоставите доброволно и други данни. Става въпрос за лични идентификационни данни (напр. обръщение, собствено и фамилно име), данни за контакт (напр. телефонен номер, E-Mail адрес), служебни данни (напр. фирма, адрес) и данни със съдържание за комуникация (когато Вие ни оставите допълнителни информации към Вашата молба.

Освен това ние обработваме данни за ползване и данни за трафик (напр. IP адрес, дата и точно време на Вашето запитване). Правно основание за обработването на данни е чл.6, ал.1, изр.1, буква „f‟ от ОРЗД, базиращо се на нашия легитимен интерес, да гарантира функционалната годност на този уебсайт и сигурността на информационно-техническите системи.

Наред с обработването на запитванията и жалбите ние използваме данните за рекламни и маркетингови мерки срвн. раздел D. на тази информация за защитата на данни.

При случай предаваме Вашите данни и на трети лица, например предприятия в концерна от групата CLAAS, ако е необходимо, за да проследим и приложим Вашата молба.

Партньор на CLAAS съхранява Вашите данни, за да може да Ви консултира оптимално. Вашите данни се съхраняват за отговор на Ваше запитване и след това се заличават, освен ако, ние по закон, по договор или въз основа на Вашето съгласие сме упълномощени, респ. задължени, да съхраняваме по-дълго Вашите данни. Повече подробности ще намерите в раздел A.III. на тази информация за защитата на данни. Въз основа на дадено от Ваша страна съгласие и/или друга правно призната наличност на съгласие, по-специално нашия легитимен интерес по чл.6, ал.1, изр.1, буква „f‟ от ОРЗД, Вашите данни може да се съхраняват, напр. за целта на лоялността, респ. възстановяване на клиенти и във връзка със защитата на правни претенции. При обработването на Вашите данни за защита срещу правни претенции в правни спорове срокът на съхранение се съобразява и с законовите срокове на давност (напр. според гражданското право и правото за отговорността на производителя). Нашата техническа инфраструктура е ориентирана във връзка със съхраняването на Вашите данни към принципите на необходимост и целево обвързване. Съответно дружествата в концерна, респ. партньорските дружества получават достъп до такива данни, които са им необходими за изпълнението на Вашите задачи. Повече подробности ще намерите в A.IV.

D. Връзки чрез линкове към уебсайтове на трети страни

Този уебсайт съдържа връзки чрез линкове към уебсайтове на трети страни (напр. на дружества от група CLAAS). С извикване на съответния линк се отваря уебсайтът на третата страна в нов прозорец. Тази информация за защитата на данни не се простира до обработванията на данни на уебсайта на третата страна.