Когато натиснете „Приемам“, ние поставяме бисквитки (включително и на трети страни), които не са технически необходими, за да Ви предложим едно удобно за използване онлайн съдържание, както и да подобрим нашите услуги, и да ги адаптираме още повече към Вашите интереси. Можете да оттеглите по всяко време Вашето съгласие за това тук. Технически необходими бисквитки поставяме дори и тогава, когато не натиснете „Приемам“.

За да проследи Вашето поведение като потребител, CLAAS използва и „Google Analytics“. Google обработва Вашите потребителски данни, за да предостави на CLAAS анонимни статистики относно поведението на потребителите. Google използва Вашите данни и за други свои цели (напр. създаване на профил) и обединява Вашите данни с данни от други източници. При необходимост Google съхранява Вашите данни извън Европейския съюз, напр. в САЩ, чрез Google LLC. Достъп до данните имат както Google, така също и държавни органи. 

Допълнителна информация ще намерите в нашата Декларация за поверителност.

приемам

Precision Farming.

Прецизност в единичната площ

Производителността и ефективността са ключови думи за днешното модерно земеделие. Само този, който ръководи стопанството си от тази гледна точка, ще може да устои на натиска на променящите се пазари и несигурните политически рамкови условия и да обезпечи устойчиво базата за идващите поколения.

Precision Farming.

Прецизност в единичната площ

Производителността и ефективността са ключови думи за днешното модерно земеделие. Само този, който ръководи стопанството си от тази гледна точка, ще може да устои на натиска на променящите се пазари и несигурните политически рамкови условия и да обезпечи устойчиво базата за идващите поколения.

Precision Farming цикъл. Потенциалът на полето пред погледа.

Постигането на разумно високи максимални добиви е целта на всеки фермер. При това важи правилото, че всяка площ следва да се разглежда и обработва индивидуално, в зависимост от нейните естествени дадености.

Към най-утвърдените приложения при частичните площи спадат:

  • Основно наторяване
  • Азотно наторяване
  • Посев
  • Растителна защита

Основно наторяване и внасяне на варовик.

Резултатите от проучването на почвата, заедно със съответното зониране, формират базата данни за съобразено със съответните единични площи основно наторяване и внасяне на подобрители (варовик) в почвата. Техническото преоборудване е лесно, икономическата полза зависи от особеностите на района: колкото по-големи са разликите в снабдяването с хранителни вещества, толкова по-големи са възможностите за икономии. Със софтуера на CLAAS настройката на картите е лесно за всеки.

Комплексно решение от планирането до картата за управление: картите за хранителните вещества и pH стойностите показват къде почвата се нуждае от допълнително третиране. Да се предприемат съответни мерки и да се наторява или да се добавя варовик само там, където е необходимо за оптималното снабдяване на растенията с хранителни вещества, е фактор, чрез който се спестяват реални пари, което е особено важно при непрекъснато нарастване на цените на торовете!

Променливо по количество азотно наторяване. За по-добър растеж.

Ръководителите се нуждаят от цялостен и хармоничен продуктов пакет, който да им предостави всички възможности и съответно пълна свобода за вземане на решение.

Компонентите – всички от един производител, CLAAS:

  • Онлайн сензорна система
  • Терминал ISOBUS за управление и документация
  • Опционално: Карти за потенциал на реколтата

Възможности за варианти в сеитбата. Винаги толкова, колкото е необходимо.

Още по време на сеитбата е целесъобразно да се вземат под внимание различните условия в рамките на един участък. В зависимост от вида на почвата е целесъобразно използването на различни по издържливост семена за посев, тъй като са различни условията на покълване и потенциалът на реколтата. По този начин още днес повечето фермери залагат различни количества посев за своите отделни участъци.

Предимства и ползи.

  • Балансирана маса
  • Използване на потенциала на реколтата
  • Улеснено вършеене

Разнообразна растителна защита.

Наред със специфичното за единични площи азотно наторяване все по-голямо значение придобива и специфичната за единични площи растителна защита. Особено актуални в тази област днес стават регулаторите на растежа. Аналогично на азотните торове, те могат да се внасят в участъка рационално с оптичен растителен сензор, в зависимост от потребността. Регулирането се осъществява според индекса на биомасата. Принципно по-слаби насаждения с по-нисък индекс на биомасата получават по-малко регулатори на растежа отколкото средните насаждения. При прилагане на средно количество насажденията би трябвало да се подрежат твърде ниско. Това би имало отрицателно въздействие върху реколтата. При по-високите насаждения, обаче, въз основа на потенциално по-полегналите растения, все пак се налага използване на по-голямо количество, за да може и тук да се контролира риска.

CROP SENSOR.

Чрез CROP SENSOR на Ваше разположение е инструмент за разпръскване на азотни торове, регулатори на растежа или средства за растителна защита при различни култури. Оптималното снабдяване с азот значително влияе на добива и качеството. Разпръсква се само необходимото количество и се щадят ресурсите.

AGROCOM MAP.

Какъв е добивът ми, от кои полета е и къде са площите с най-висок добив? Отговори на тези въпроси ще Ви дадат изготвените с AGROCOM MAP карти на добива.