Информация за защита на данните

Към: 23.07.2021 г.

Чрез тази информация за защита на данните Rapid KB Ltd. („партньор на CLAAS“) предоставя сведения относно обработването на Вашите лични данни, в случай че ги предоставите с цел установяване на контакт.

A. Обща информация за защита на данните

I. Име и данни за контакт на администратора, данни за контакт на длъжностно лице по защита на данните


Администратор:

RAPID KB Ltd.
Околовръстен път 143
1407 София
България Имейл: rapid.office@rapidkb.com

II. Срок на съхранение

Съхраняваме Вашите лични данни само дотогава, докато това съхранение е необходимо за осъществяване на целта на тяхното събиране или обработване. Доколкото е необходимо, съхраняваме Вашите данни за периода на деловите отношения. Този период обхваща по-конкретно подготовката и изпълнението на договора.

Освен това съхраняваме Вашите лични данни, ако и доколкото това е необходимо за изпълнение на договорни или законови задължения. Обработваме Вашите данни, за да изпълним търговски или данъчни задължения по удостоверяване и съхраняване.

Ако данните повече не са необходими за изпълнение на договорни или законови задължения, те се заличават редовно, освен в случаите, когато въз основа на наш законен интерес сте дали съгласие за обработване и/или за продължаване на обработването им, напр. с цел връщане на клиенти, защита срещу правни претенции по правни спорове. Когато става въпрос за обработване на данни за защита срещу законни претенции по правни спорове, срокът на съхраняване също се основава на законоустановените давностни срокове (напр. съгласно гражданското право и законодателството относно отговорността на производителя за вреди, причинени от дефект на стока). В този случай обработването е ограничено, т.е. до необходимия за целта минимум, като обработване за други цели не се разрешава. Горното не е валидно, ако в специалната информация за защита на данните е описано нещо друго.

III. Категории получатели

 1. Внимателно подбрани доставчици на услуги. Достъп до данните получават упълномощени от нас доставчици на услуги, които ни съдействат в осъществяването на деловите отношения. Това са компании в категориите: хостинг доставчици, управление на данни, SaaS, имейл услуги, ИТ услуги (напр. техническо обслужване и поддръжка, миграция на данни), консултинг, доставчици на услуги в рамките на първо, второ и трето ниво на поддръжка, кол центрове, управление на клиенти, книжен пазар, маркетинг, медийна техника, телекомуникация, управление на връзки с клиенти и управление на продажби, доставчици на услуги за проследяване, уеб агенции, услуги по съответствие, услуги по изхвърляне (напр. унищожаване на документи), компании, които извършват за нас анализи, доставчици на услуги за финансово управление, услуги по изпращане и логистика, печатни услуги, доставчици на технологични услуги (напр. за хардуер и аксесоари). Другите категории доставчици на услуги, които евентуално се използват, ще намерите в специалната информация за защита на данните.
 2. Предоставяне на трети лица. Ние също така предоставяме Вашите данни на трети лица, ако това действие е разрешено от законови или договорни разпоредби и/или от Вас самите. При това условие данните могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели: Държавни органи и институции (напр. прокуратура, полиция, данъчна служба, надзорен орган по защита на данните) за изпълнение на официални запитвания, ако това е във Ваш интерес или ако сме задължени по закон. Правно основание - чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. f или c от ОРЗД.
 3. Трети страни, с които имаме делови отношения. Ако е необходимо за подготовката на договор или за изпълнение на договорни задължения, или ако се осъществява с Ваше съгласие, правното основание е чл. 6 ал. 1 изр. 1, подт. b от ОРЗД или чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. a от ОРЗД. Ако сме задължени по закон, правното основание произтича от чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. c от ОРЗД.

IV. Предоставяне на данни на трети страни

В случай че предоставяме Ваши лични данни самостоятелно или чрез доставчици на услуги в страни извън Европейския съюз, ние спазваме специфичните изисквания на чл. 44 и сл. от ОРЗД, като задължаваме и нашите доставчици на услуги да ги спазват. Ето защо ние ще предоставяме Вашите лични данни в страни извън ЕС само при условията на гарантираното от ОРЗД ниво на защита. По-конкретно това ниво на защита се гарантира от решение на Европейската комисия относно адекватността или от подходящи гаранции съгласно чл. 46 от ОРЗД.

Предоставяме данни на трети страни (страни извън ЕС или Европейското икономическо пространство – ЕИП), ако напр.

 • те са необходими за изпълнение на договор, по който сте страна, или за изпълнение на Ваши запитвания.
 • те са необходими за защита на нашите законни интереси.
 • това е предвидено по закон или ако сте дали съгласие.
 • това се извършва в рамките на обработване на поръчки при включване на доставчици на услуги.

Доколкото за съответната страна няма решение на Европейската комисия относно нивото на защита на данните, адекватно на европейските изисквания за защита на данните, чрез съответните договори гарантираме, че Вашите права и свободи ще бъдат защитени по подходящ начин. Подобно споразумяване гарантира, че получателят на данните разполага с подходящо ниво на защита на данни, по-конкретно чрез споразумяване на т.нар. общи договорни клаузи на ЕС с получателя. Ако това не е така, можем да предоставяме данни и въз основа на Ваше изрично съгласие. По всяко време можете да оттеглите Вашето съгласие с бъдещо действие, виж раздел A.VI. По-подробна информация ще Ви предоставим при поискване на посочените по-горе данни за контакт.

Когато обработката на данни от получатели без адекватно ниво на защита на данните се основава единствено на Вашето съгласие, напомняме, че съществуват следните рискове: Възможно е да не съществуват достатъчно разпоредби, с които да защитите достатъчно добре Вашите лични данни, да няма надзорен орган по защита на данните, прилагането на Вашите права като субект на данни да е затруднено или да не се зачита, да няма контрол върху по-нататъшното обработване и предаване на Вашите данни на трети лица.

Допълнителна информация ще намерите в специалната информация за защита на данните.

V. Задължение за предоставяне на лични данни

Освен ако в специалната информация за защита на данните не е уговорено друго, нямате нито законово, нито договорно задължение да предоставяте Вашите лични данни.

VI. Права на субекта на данни

Съгласно чл. 15 от ОРЗД имате право да получавате информация за съхраняваните за Вас лични данни. В случай че са обработени неверни лични данни, съгласно чл. 16 от ОРЗД имате право на корекция. Ако са налице законови условия, имате право да изискате заличаване или ограничаване на обработването, както и да обжалвате обработването на данни (чл. 17, 18 и 21 от ОРЗД). Съгласно чл. 20 от ОРЗД имате право да поискате преносимост на данните за данни, които се обработват автоматизирано въз основа на Ваше съгласие или на сключен договор с Вас.

Информация относно Вашето право на обжалване съгласно чл. 21 от ОРЗД

 1. 1. Имате право - въз основа на своето конкретно положение - по всяко време да обжалвате обработването на касаещи Ви лични данни, което се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. f от ОРЗД (обработване на данни въз основа на претегляне на интересите). Това се отнася и за основаващото се на тази разпоредба профилиране по смисъла на чл. 4, ал. 4 от ОРЗД, използвано от партньора на CLAAS за целите на кредитния рейтинг или за рекламни цели. В случай че обжалвате, партньорът на CLAAS вече няма да обработва Вашите лични данни, освен ако същият този партньор не представи неопровержими законни основания за обработването, които надделяват над Вашите интереси, права и свободи, или ако обработването служи за целите на предявяване, упражняване и защита на правни претенции.

 2. 1. Партньорът на CLAAS обработва Вашите лични данни с цел директна реклама. Имате право по всяко време да обжалвате обработването на касаещи Ви данни с цел подобна обработка; това се отнася и за профилирането, доколкото то е във връзка с такава директна реклама. Ако възразите срещу обработването с цел директна реклама, партньорът на CLAAS вече няма да обработва Вашите лични данни за тези цели.

Жалбата може да се подаде в свободен текст и по възможност трябва да се изпрати до: rapid.office@rapidkb.com

Право да оттеглите съгласието си по чл. 7, ал. 3 от ОРЗД

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни, имате право да го оттеглите по всяко време. Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването, извършено въз основа на Вашето съгласие до момента на оттеглянето му.

Оттеглянето може да се извърши в неофициален вид. Можете да използвате данните за контакт, посочени в раздел A. I. Ако партньорът на CLAAS предостави други възможности за предявяване на оттеглянето (напр. връзка за отписване във всеки имейл с информационен бюлетин), ще бъдете информирани за това в специалната информация за защита на данни.

Можете да предявите Вашите права към партньор на CLAAS чрез данните за контакт, посочени в раздел A. I.

Ако смятате, че обработването на лични данни нарушава определено право на защита на данните, можете да обжалвате пред избран от Вас надзорен орган по защита на данните. (чл. 77 от ОРЗД).

Разбира се, винаги можете да пишете на адрес: rapid.office@rapidkb.com, когато имате въпроси във връзка със защитата на данните.

В случай че предявите права на субект на данни, свързани със защитата на данни, ние ще обработим Вашите данни, за да изпълним поетите от нас задължения съгласно чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. c от ОРЗД, във връзка с чл. 15-22, 12, ал. 3-6 от ОРЗД, както и с чл. 7, ал. 3 от ОРЗД. Това включва обработването на Вашите данни с цел ясно идентифициране на засегнато от обработването на данни лице, както и изискването на допълнителна информация за потвърждаване на самоличността. Предоставяме данните на субекти на данни на получателите на данни по смисъла на чл. 19 от ОРЗД, ако са засегнати заявления за корекция на данни, заличаване или ограничаване на обработването (чл. 16, 17, ал. 1, 18 от ОРЗД) и ако това е необходимо за ефективното реализиране на Вашите права (чл. 6, ал. 1 подт. c, f от ОРЗД) и за да бъдете уведомени като субект на данни (чл. 12 от ОРЗД). Правим това въз основа на законовото си задължение съгласно чл. 12, ал. 6 от ОРЗД.

B. Специална информация за защита на данните

I. Формуляр за контакт

Можете да използвате формуляра на уебсайта, за да се свържете с партньорите на CLAAS (напр. искане за обратна връзка, запитване за оферта). Партньорът на CLAAS ще обработи Вашите лични данни, предоставени във формуляра за контакт, за да обработи искането, да Ви върне отговор или да проследи оплакване. Правно основание - чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. f от ОРЗД. Партньорът на CLAAS има законен икономически интерес от обработването на изпратеното от Вас до нас искане, както и от изпълнението и проследяването на жалби, от комуникацията с клиенти и със заинтересовани лица. Обработваме Вашия имейл адрес, за да Ви изпратим потвърждение на отправеното от Вас запитване. Освен това използваме този имейл или т.нар. CLAAS ID, за да проверим дали контактът чрез формуляра за контакт не е извършен от трети страни без Ваше разрешение. В случай че използваме Вашия имейл адрес за тази цел, се прилага т.нар. Double Opt-In метод, при който чрез извикване на връзка от имейла за потвърждение заявявате, че контактът е поискан от Вас или от оправомощено от Вас лице. Ако контактът служи за започване на договорно правоотношение, обработването на данни се основава на чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. b от ОРЗД.

Данните, необходими за отговора, са маркирани със звездичка (*) и са задължителни. Освен това можете да ни предоставите доброволно и други допълнителни данни. Става въпрос за фирмени данни (напр. наименование, адрес), лични идентификационни данни (напр. обръщение, собствено име, фамилия), данни за контакт (напр. имейл адрес, телефонен номер), данни и анализи за интереси и потребителско поведение (напр. интерес към продукт, предпочитани и избрани комуникационни канали, интерес за закупуване), данни за съдържание на комуникация (ако ни предоставите допълнителна информация към Вашето искане).

Освен това обработваме данни относно ползването и трафика (IP адрес, дата и час на Вашето запитване, регистрационни данни в рамките на Double Opt In процеса). Правно основание за обработването на данни е чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. f от ОРЗД, базирано на нашия законен интерес да гарантираме функционалността на този уебсайт и безопасността на информационно-техническите системи.

Ще използваме доброволно предоставените ни данни за целите на директната реклама, виж раздел B.II. в тази информация за защита на данните.

При необходимост ще предоставим Вашите данни и на трети лица, например на дистрибутор, който отговаря за Вас или е избран от Вас, или на предприятия от групата CLAAS, ако това е необходимо за проследяване и изпълнение на Вашето искане. В случай че не сте избрали дистрибутор, ние ще намерим Вашия регионален дистрибутор, като използваме предоставените от Вас адресни данни. По всяко време можете безплатно да проверите лично кой е Вашият регионален дистрибутор на адрес: https://www.claas.bg/about-us/dealer-search или с помощта на данните за контакт от раздел A.I. Правно основание за обработването на Вашите данни е чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. f от ОРЗД. Нашият законен интерес е в проследяването и в предоставянето на отговор на Ваше запитване и в качественото обслужване на клиента.

Съхраняваме Вашите данни, за да можем да предоставим оптимално обслужване. Съхраняваме Вашите лични данни, за да можем да отговорим на Ваше запитване, след което ги изтриваме, освен в случаите, когато по закон, съгласно договор или на базата на Ваше разрешение имаме правото или задължението да ги съхраняваме за по-дълъг период от време. По-подробна информация ще намерите в раздел A.II. от този документ. Въз основа на дадено от Вас съгласие и/или на друг законен разрешителен режим, по-конкретно въз основа на нашия законен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. f от ОРЗД, можем да продължим да съхраняваме Вашите данни, напр. с цел запазване или връщане на клиенти и във връзка със защитата на правни претенции. Когато става въпрос за обработване на данни за защита срещу законни претенции по правни спорове, срокът на съхраняване също се основава на законоустановените давностни срокове (напр. съгласно гражданското право и законодателството относно отговорността на производителя за вреди, причинени от дефект на стока). По отношение съхраняването на Вашите данни, нашата техническа инфраструктура съблюдава основните принципи за необходимост и целево предназначение. Съответно дружествата от групата или партньорските дружества получават достъп до данни, необходими за изпълнение на възложените от Вас задачи. По-подробна информация ще намерите в раздел A.III..

Използване на услуги (напр. бисквитки)

Във формуляра за контакт използваме услуги (напр. бисквитки) от категорията „технически необходими“. Използваме ги, тъй като са необходими за техническата част по предоставяне на уебсайта или на поискана от Вас услуга. Тези услуги са активни винаги. Правно основание за използването на технически необходими услуги е Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот във връзка с местния закон за нейното прилагане. Когато обработваме Ваши лични данни, ние ги обработваме в обхвата, който е необходим за

 • изпълнението на договор, по който сте страна (чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. b от ОРЗД), или
 • който се изисква по закон (чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. c от ОРЗД)
 • за защитаване на нашите законни интереси (чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. f от ОРЗД).

По всяко време можете да възразите с бъдещо действие срещу обработване на данни, основано на законен интерес, виж раздел A. VII. Имате възможност да изтривате бисквитки чрез настройките на браузера.

II. Маркетинг

Партньорът на CLAAS използва Вашите данни за реклама и маркетинг, включително и за рекламна комуникация (напр. проучване на пазара и на общественото мнение, проучване на удовлетвореността на клиентите).

Рекламната комуникация включва марките CLAAS, както и продукти, предлагани от трети страни и разпространявани от дружествата на групата CLAAS или от дистрибутори на CLAAS (напр. почвообработващи машини, торове, техника за наторяване, техника за засяване, препарати за растителна защита, софтуер за управление на ферми). Контактът се осъществява чрез посочените в декларацията

за съгласие канали (напр. поща, имейл с информационен бюлетин, телефонни услуги/съобщения, насочени съобщения, напр. на уебсайтове, приложения). В случай че давате съгласие за изпращане на рекламни насочени съобщения за уебсайтове или приложения, ние ще Ви изпращаме насочени съобщения от следните приложения: claas.com, connect.claas.com, CLAAS connect App.

Правно основание за обработването на данните е чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. а от ОРЗД. По всяко време можете да оттеглите Вашето съгласие с бъдещо действие, виж раздел A.VI.

Партньорът на CLAAS записва Вашите данни, събрани чрез уебсайта, също и по поръчение на CLAAS KGaA mbH1, CLAAS Global Sales GmbH2 и на CLAAS Service and Parts GmbH3, и им ги предоставя за рекламни и маркетингови цели, включително и с цел рекламна комуникация (напр. установяване на контакт през избрани от Вас канали - с рекламни цели, проучване на пазара и на общественото мнение, проучване на удовлетвореността на клиентите). Посочените по-горе фирми обработват данните в качеството си на отделен отговорен орган. За в бъдеще е планирано обработването на данни на страните в тази връзка да се осъществява между тях само съвместно. Правно основание е Вашето съгласие, чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. а от ОРЗД. По всяко време можете да оттеглите Вашето съгласие с бъдещо действие, например чрез имейл до privacy@claas.com или до горните адреси за контакт на CLAAS KGaA mbH, CLAAs Global Sales GmbH и CLAAS Service and Parts GmbH.

За тази цел страните обработват съвместно следните данни:

 • лични идентификационни данни (напр. фамилия, собствено име, адрес, CLAAS ID, титла или длъжност във фирмата, дата на раждане)
 • данни за контакт (телефонен номер, имейл адрес)
 • фирмени данни (име на предприятието, адрес, основна дейност, размери на предприятието, информация за автомобилния парк, клиентски номер, оперативна история (напр. дата на покупка или на първоначално пускане в експлоатация на Вашата машина), данни за оборота, информация за извършени дейности (напр. посещения при клиенти, продуктови демонстрации),
 • информация и анализи на интереси и потребителско поведение (напр. интерес към продукт, клиентски интерес, предпочитани или избрани канали за комуникация, инвестиционен интерес или интерес към покупка, информация за закупени или наети продукти и за ползвани услуги, (напр. пробно шофиране, демонстрации на машини, мероприятия, платформи от рода на CLAAS connect, приложения, финансирания), история на клиент, данни за оборота, информация за отваряния, кликвания и съобщения за грешки, свързани с бюлетини, приложения, уебсайтове и канали на социални мрежи, информация, получавана по законосъобразен начин за определени лица, напр. чрез анализи на нуждите на клиента и анализи на потенциала, като напр. възможни периоди, в които ще имате нужда от нова машина, резервна част или услуга, история на кампания и отзвук от нея върху мерките за директен маркетинг, обратна връзка от проучвания на удовлетвореността на клиентите)
 • данни за машини (основни данни за машини, данни за работни характеристики и мощност, а също и номера на машини и свързани с тях атрибути като производител, продуктова категория, продуктова група, продуктова класификация, модел, тип машина, оборудване, конфигурация, обработени хектари, брой произведени бали, извършени курсове, часове работа)

Касае се за данни, които страните събират заедно с Вашето маркетингово съгласие или с цел директна реклама, или за данни, които предоставяте на една от страните в рамките на деловите отношения. или които се получават в резултат на ползването на продукти, услуги или дейности на посочените страни. Страните обединяват тези данни, за да създадат Вашия потребителски профил, и Ви причисляват към него в нашата база данни.

Използват така събраните данни и получената информация, за да определят коя информация и кои оферти най-вероятно ще бъдат интересни за Вас, за да установят промоционален контакт с Вас. Целта е да насочим рекламния разговор към интересни за Вас продукти и да оптимизираме офертите, които имаме към Вас. По отношение на съвместната дейност страните са се договорили коя от тях какви задължения ще изпълнява в съответствие с ОРЗД. Последното касае най-вече упражняването на Вашите права и изпълнението на задължения за предоставяне на информация съгласно чл. 13 и 14 от ОРЗД. По принцип, във връзка с Вашите права на субект на данни можете да се обърнете към страната, която събира въпросните данни. Ако за изпълнението на право на субект на данни – по-конкретно при предявяване на искове за заличаване и във връзка с правото на преносимост на данните – е необходимо съдействие от страна на CLAAS KGaA mbH в качеството на оператор на основната системна архитектура, тя, съвместно с другите страни - ще реализира на практика съответните права на субект на данни.

В конкретния случай и само след внимателно разглеждане, страните се свързват с Вас с цел реклама на марката CLAAS (напр. оферта за допълнителни услуги, промоционален разговор за продукти и услуги, покана за мероприятия от рода на продуктови презентации, пазарни проучвания и проучвания на общественото мнение, проучвания на удовлетвореността на клиентите), както и за продукти на трети офериращи страни, разпространявани от дружествата на групата CLAAS или от дистрибутор на CLAAS, стига да става въпрос за продукти, допълващи продуктите на марката CLAAS или поддържащи тяхната функция (напр. почвообработващи машини, наторяване, техника за наторяване, техника за засяване, растителна защита, софтуер за управление на ферми), дори и без представяне на маркетингово съгласие. Правно основание - чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. f от ОРЗД. За да се извърши директен маркетинг, основан на законен интерес, е необходимо приложимите правни изисквания да са изпълнени, а Вие да не сте възразили срещу обработването на Вашите данни с цел провеждане на рекламен разговор, след като сте се запознали с правото си на обжалване съгласно чл. 21 от ОРЗД (виж и раздел A.VI. от този документ).

Правно основание за записването на техническа и специализирана информация от документи и протоколи с цел документиране на Вашето съгласие - чл. 6, ал. 1, изр. 1, подт. с, f от ОРЗД. Обикновено рекламната комуникация се извършва от доставчици на услуги (напр. маркетингови агенции, книжен пазар, доставчици на ИТ услуги, CRM, доставчици на Messenger), които са обработващи лични данни. Става въпрос и за доставчици на услуги със седалище в трета страна, сред които и САЩ, Обединеното кралство, виж раздел A.IV. (трансфер в трети страни).

Партньорът на CLAAS записва Вашите данни, събрани чрез уебсайта, също и по поръчение на CLAAS KGaA mbH4, CLAAS Global Sales GmbH5 и на CLAAS Service and Parts GmbH6, и им ги предоставя за рекламни и маркетингови цели, включително и с цел рекламна комуникация (напр. установяване на контакт през избрани от Вас канали - с рекламни цели, проучване на пазара и на общественото мнение, проучване на удовлетвореността на клиентите). Посочените по-горе фирми обработват данните в качеството си на отделен отговорен орган. За в бъдеще е планирано обработването на данни на страните в тази връзка да се осъществява между тях само съвместно.

III. Предоставяне на уебсайт и ползване на услуги (напр. бисквитки, инструменти за анализ и повторна продажба)

Информация за обработването на Вашите данни на уеб сайта https://www.claas.bg/ ще намерите на адрес https://www.claas.bg/about-us/company/data-protection .

1 Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Deutschland, имейл: infoclaas@claas.com; длъжностното лице по защита на данните ще намерите чрез посочените по-горе данни за контакт - до длъжностното лице по защита на данните или на адрес group.dpo@claas.com

2 Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Deutschland, имейл: infoclaas@claas.com; длъжностното лице по защита на данните ще намерите чрез посочените по-горе данни за контакт - до длъжностното лице по защита на данните или на адрес group.dpo@claas.com

3 Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Deutschland, имейл: infoclaas@claas.com; длъжностното лице по защита на данните ще намерите чрез посочените по-горе данни за контакт - до длъжностното лице по защита на данните или на адрес group.dpo@claas.com

4 Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, имейл: infoclaas@claas.com; длъжностното лице по защита на данните ще намерите чрез посочените по-горе данни за контакт - до длъжностното лице по защита на данните или на адрес group.dpo@claas.com

5 Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, имейл: infoclaas@claas.com; длъжностното лице по защита на данните ще намерите чрез посочените по-горе данни за контакт - до длъжностното лице по защита на данните или на адрес group.dpo@claas.com

6 Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, имейл: infoclaas@claas.com; длъжностното лице по защита на данните ще намерите чрез посочените по-горе данни за контакт - до длъжностното лице по защита на данните или на адрес group.dpo@claas.com